ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

31/01/2014

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας “Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις”Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με τις προτεινόμενες διατάξεις καταργούνται ρυθμίσεις που περιορίζουν την πρόσβαση των ασθενών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αυξάνουν τις ανισότητες, επιτείνουν την «υγειονομική φτώχεια» και αποκλείουν από το δημόσιο σύστημα υγείας μεγάλα κοινωνικά στρώματα με τραγικές συνέπειες για την κατάσταση της υγείας τους. Απέναντι στη νεοφιλελεύθερη ρητορική των «ισοδύναμων μέτρων ανισότητας», με τις παρούσες τροποποιήσεις-προσθήκες αποκαθίσταται η ισότητα στις υγειονομικές παροχές.

Συγκεκριμένα, με την περίπτωση 12 της υποπαραγράφου ΙΒ.2. της παραγράφου ΙΒ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 («Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-11-2012), η οποία τροποποιήθηκε με τον Ν.4111/25-1-2013, θεσπίσθηκε η υποχρέωση καταβολής εκ μέρους των ασθενών, από 1.1.2014, ποσού 1 ευρώ υπέρ του ΕΟΠΥΥ ανά ιατρική συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό, καθώς και ποσού 25 ευρώ για την εισαγωγή και νοσηλεία σε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. Επίσης, βάσει υποτιθέμενης νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 28 του Ν.2519/1997, εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. Υ4α/οικ.165114/31-12-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία καθορίζει ως αμοιβή εξέταστρων στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και στα Κέντρα Υγείας το ποσό των 5 ευρώ.

Δεδομένου ότι:

1)    Η καταβολή των 25 ευρώ για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του ΕΣΥ καταργήθηκε, μετά τις ισχυρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας, για να «προστατευθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της παροχής υπηρεσιών υγείας και να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες με το ανωτέρω τίμημα εν μέσω οικονομικής κρίσης», η ίδια συλλογιστική οφείλει να διατρέχει και την καταβολή του 1 ευρώ ανά ιατρική συνταγή και των 5 ευρώ για την εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και στα Κέντρα Υγείας.

2)    Η υπ’ αρ. Υ4α/οικ.165114/31-12-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία καθορίζει ως αμοιβή εξέταστρων στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και στα Κέντρα Υγείας το ποσό των 5 ευρώ, εκδόθηκε άνευ νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς το άρθρο 28 του Ν.2519/1997, το οποίο αναφέρεται στο προοίμιό της ως εξουσιοδοτική διάταξη, ορίζει ότι «πόροι των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας προκύπτουν από τα έσοδα που προέρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία για εξετάσεις ασφαλισμένων τους σε εξωτερικά ιατρεία, Κέντρα Υγείας και η αμοιβή για τις εξετάσεις καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση», η μετακύλιση του κόστους των 5 ευρώ στους ασφαλισμένους είναι παράνομη.

3)    Οι σημερινές Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ, στις οποίες η εξέταση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων ήταν δωρεάν, εντάσσονται πλέον στο ενιαίο Εθνικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και υπάρχει ο ορατός κίνδυνος επιβολής σε αυτές του εξέταστρου των 5 ευρώ που ήδη καταβάλλεται στα Κέντρα Υγείας.

4)    Δεν έχει ρυθμιστεί η επιστροφή των 25 ευρώ σε ασθενείς που, από 1.1.2014, είτε κατέβαλαν το άνω ποσό σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, είτε η είσπραξή του έχει ανατεθεί και διαβιβαστεί στις κατά τόπους αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ).

5)    Η χρέωση του 1 ευρώ ανά ιατρική συνταγή υπέρ του ΕΟΠΥΥ προστίθεται αθροιστικά σε διάφορες άλλες χρεώσεις, επιβαρύνοντας έτσι ανασφάλιστους και ασφαλισμένους, με ή χωρίς χρόνια νοσήματα, και, σε περιπτώσεις οικονομικής αδυναμίας, αποκλείοντάς τους από την προμήθεια απαραίτητων φαρμάκων, με τραγικές συνέπειες για την κατάσταση της υγείας τους.

6)    Από την καταβολή του 1 ευρώ ανά ιατρική συνταγή εξαιρείται μόνο μια συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων, οι χρονίως πάσχοντες και, μάλιστα, όχι όλοι, δημιουργώντας προβληματικούς διαχωρισμούς ανάμεσα στους ασθενείς.

7)    Η προβληματική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ επιτείνεται από την πολιτική επιλογή διαρκούς υποχρηματοδότησης του Οργανισμού από τον κρατικό προϋπολογισμό (για το έτος 2014 η επιχορήγηση είναι μειωμένη κατά 334 εκατομμύρια ευρώ) και τη διαρκώς αυξανόμενη ανεργία, μέσω συγκεκριμένων νεοφιλελεύθερων ρυθμίσεων.

8)    Ο σκοπός κάθε ασφαλιστικού φορέα, όπως ο ΕΟΠΥΥ, είναι να παρέχει ανταποδοτικά πλήρη και καθολική ασφάλιση, χωρίς να δημιουργεί αποκλεισμούς και ανισότητες μεταξύ των ασφαλισμένων, οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε επιπρόσθετη συμμετοχή, πλην των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Με το σκεπτικό αυτό, προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη - τροπολογία

ΑΡΘΡΟ

1. Η περίπτωση 12 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12-11-2012), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του Ν. 4111/2013, καταργείται.

2. Η υπ’ αρ. Υ4α/οικ.165114/31-10-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση καταργείται.

3. Τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν με βάση τις ανωτέρω καταργούμενες διατάξεις επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στην υπηρεσία που καταβλήθηκαν τα ποσά. Ποσά τα οποία δεν καταβλήθηκαν από τους ασθενείς στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και η βεβαίωση και είσπραξή τους έχει ανατεθεί και διαβιβαστεί στις κατά τόπους αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔOY) δεν αναζητούνται, δεν βεβαιώνονται και δεν εισπράττονται, ενώ σε περίπτωση που έχουν ήδη βεβαιωθεί οι σχετικές οφειλές διαγράφονται.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014

Οι προτείνοντες/ουσες βουλευτές

Κωνσταντίνος Ζαχαριάς

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ανδρέας Ξανθός

Ιωάννης Ζερδελής

Ειρήνη Αγαθοπούλου

Νικόλαος Μιχαλάκης

Βασίλειος Κυριακάκης

Παναγιώτης ΚουρουμπλήςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ