ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

31/03/2015

Απάντηση Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, Corina Cretu, στον Δημήτρη Παπαδημούλη για το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

Απάντηση Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, Corina Cretu, στον Δημήτρη Παπαδημούλη για το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων:

  • Με 227 εκατ. ευρώ θα στηριχτεί από τα κοινοτικά ταμεία η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
  • Προβλέπεται υποστήριξη μέτρων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης (75 εκατ. ευρώ) και μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος (90 εκατ. ευρώ).

 

Με 227 εκατ. ευρώ θα στηριχτεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020), μέσω του αντίστοιχου Περιφερειακού Προγράμματος, συμβάλλοντας κατ’αυτόν τον τρόπο στην «αύξηση της ελκυστικότητάς της μέσω της στρατηγικής της ευφυούς εξειδίκευσης», αλλά και στην «εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της μέσω κοινωνικής ένταξης, περιβαλλοντικής προστασίας και διατήρησης των ιδιαιτεροτήτων και των νησιωτικών χαρακτηριστικών της». Αυτό προκύπτει από απάντηση που απέστειλε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Corina Cretu, στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του ζητούσε πληροφόρηση από την Κομισιόν σχετικά με την έγκριση του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και τις προτεραιότητες που θέτει, αναφορικά με τις δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης, τα απαραίτητα έργα προστασίας του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση του μοντέλου ανάπτυξης.

Στην απάντησή της η αρμόδια Επίτροπος σημειώνει ότι το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων διαθέτει «συνολική χρηματοδότηση 227 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020» και έχει ως στόχους την «αύξηση της ελκυστικότητας της περιφέρειας μέσω της στρατηγικής της ευφυούς εξειδίκευσης» και την «εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της μέσω κοινωνικής ένταξης, περιβαλλοντικής προστασίας και διατήρησης των ιδιαιτεροτήτων και των νησιωτικών χαρακτηριστικών της».

Στη συνέχεια της απάντησής της η κα Cretu, αφού τονίζει ότι «για μέτρα κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης διατίθενται 43 εκατ. ευρώ (Ευρωπαïκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 32 εκατ. ευρώ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)», αναφέρει ότι «για την προστασία του περιβάλλοντος διατίθενται 90 εκατ. ευρώ μέσω της προτεραιότητας 2 του προγράμματος», ενώ για την ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας «διατίθενται 24 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του νέου παραγωγικού μοντέλου».

 

 

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000229/2015 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα:Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων (ΠΙΝ).

Στις 22 Δεκεμβρίου 2014 εγκρίθηκε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων (ΠΙΝ) 2014-2020. Η ΠΙΝ υφίσταται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με εμφανείς επιπτώσεις στη λειτουργία των συστημάτων υγείας-πρόνοιας, αλλά και στα επίπεδα ανεργίας, φτώχειας και πρόωρης εγκατάλειψης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ανεργία αυξήθηκε κατά 9,7 μονάδες από το 2008, με σημαντική επιδείνωση της μακροχρόνιας ανεργίας (46,7% το 2013- υπερδιπλάσιο του 2008) και εκτίναξη της ανεργίας των νέων 15-24 ετών στο 49,8% το 2013. Επίσης, καταγράφει υψηλότερα ποσοστά «πρόωρης εγκατάλειψης εκπαίδευσης & κατάρτισης», από τον μέσο όρο της χώρας και την ΕΕ27, δηλαδή 16% έναντι 11,4% και 12,8% αντίστοιχα.

Δεδομένου ότι α) διαχρονικά δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς η συμβολή των ασκούμενων πολιτικών στην αντιμετώπιση της ανεργίας, β) η οικονομία της ΠΙΝ χαρακτηρίζεται από την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, με χαμηλή ανταγωνιστικότητα, γ) στη γενική ανάγκη για την «αντιμετώπιση των περιορισμών νησιωτικότητας προστίθεται η ευαλωτότητα στην κλιματική αλλαγή, ιδίως στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο», ερωτάται η Επιτροπή εάν το εγκριθέν ΠΕΠ:

1. Απαντά στη αναγκαιότητα δράσεων κοινωνικής μέριμνας/αλληλεγγύης

2. Προωθεί τα απαραίτητα έργα προστασίας του περιβάλλοντος σε κάθε νησί

3. Προωθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης λιγότερο ευάλωτο στις διεθνείς οικονομικές διακυμάνσεις, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Απάντηση της κας Creţu εξ ονόματος της Επιτροπής (19.3.2015)

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 η Επιτροπή ενέκρινε το περιφερειακό πρόγραμμα (ΠΕΠ) για τα νησιά του Ιονίου. Με συνολική χρηματοδότηση 227 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, το ΠΕΠ θα συμβάλει στους στρατηγικούς στόχους της περιφέρειας: i) Αύξηση της ελκυστικότητάς της μέσω της στρατηγικής της ευφυούς εξειδίκευσης και ii) εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της μέσω κοινωνικής ένταξης, περιβαλλοντικής προστασίας και διατήρησης των ιδιαιτεροτήτων και των νησιωτικών χαρακτηριστικών της.

Για μέτρα κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, διατίθενται 43 εκατ. ευρώ (Ευρωπαïκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 32 εκατ. ευρώ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο της προτεραιότητας 4 «Βελτίωση των εκπαιδευτικών, υγειονομικών και κοινωνικών υποδομών» και της προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων». Για την προστασία του περιβάλλοντος διατίθενται 90 εκατ. ευρώ μέσω της προτεραιότητας 2 του προγράμματος. Στο πλαίσιο της προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των ΤΠΕ» διατίθενται 24 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του νέου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα συμπληρωθεί, επίσης, από τις δράσεις για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας ,που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της προτεραιότητας 5. Εκτός από τα σχέδια που υποστηρίζονται βάσει του ΠΕΠ, στην επίτευξη των εν λόγω στόχων θα συμβάλουν και οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από τα συγχρηματοδοτούμενα -ειδικά ανά τομέα- προγράμματα της ΕΕ. Η περιφέρεια αναμένεται, επίσης, να επωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην στρατηγική Αδριατικής - Ιονίου. Στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την υλοποίηση του προγράμματος για να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων, όπως προσδιορίζονται στο πρόγραμμα.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ