ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

29/07/2015

Απάντηση του πρώτου Αντιπροέδρου της Κομισιόν Φ. Τίμμερμανς στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη σχετικά με τον ρόλο των επιχειρηματικών λόμπι στις ευρωπαϊκές νομοθετικές διαδικασίες 

  • Αρνητική η Κομισιόν στον περιορισμό του ρόλου των επιχειρηματικών λόμπι στις ευρωπαϊκές νομοθετικές διαδικασίες.
  • Θετική σε περισσότερη διαφάνεια, με την εισαγωγή νέου Μητρώου Διαφάνειας και Κώδικα Δεοντολογίας για τη δράση των ευρωπαϊκών λόμπι.
  • Απάντηση πρώτου Αντιπροέδρου Κομισιόν, Φρανς Τίμμερμανς, σε Δημήτρη Παπαδημούλη.

Αρνητική εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ενδεχόμενο περιορισμού του ρόλου και της εξουσίας των εταιρειών εκπροσώπησης ιδιωτικών συμφερόντων (λόμπι), που λειτουργούν στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με απάντηση του πρώτου Αντιπροέδρου της Κομισιόν, Φρανς Τίμμερμανς, σε σχετική ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του μνημόνευε έκθεση της οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια», η οποία προειδοποιούσε ότι «οι άτυπες διαδικασίες νομοθετικής συν-απόφασης (τρίλογος) μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής, καθώς επίσης και ο ρόλος των εταιρειών εκπροσώπησης ιδιωτικών συμφερόντων (λόμπι), που λειτουργούν στην ΕΕ, σε αυτές, δημιουργούν ένα θεσμικό πλαίσιο που ευνοεί την αδιαφάνεια, τη διαφθορά και την απάτη» και αφού υπογράμμιζε ότι «μόνο στις Βρυξέλλες, λειτουργούν περίπου 30.000 εταιρείες λόμπι, με στόχο την προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών θέσεων...σε τομείς πολιτικής, όπως τη δημόσια υγεία, την προστασία των καταναλωτών, τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, τη φορολόγηση πολυεθνικών», ρωτούσε την Κομισιόν «τι μέτρα σκοπεύει να πάρει, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα αδιαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», «ποια νομοθετικά και άλλα μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή, σχετικά με τον ουσιαστικό έλεγχο της δράσης των εταιρειών λόμπι στην ΕΕ», καθώς επίσης εάν «θα έβλεπε θετικά μια πιθανή απαγόρευση της δράσης των εταιρειών λόμπι στις ευρωπαϊκές νομοθετικές διαδικασίες, για συγκεκριμένους, εξαιρετικά ευαίσθητους, τομείς πολιτικής».

Στην απάντησή του ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φρανς Τίμμερμανς, αφού τάσσεται υπέρ του ρόλου των λόμπι, σημειώνοντας ότι «η Επιτροπή πιστεύει ότι το να ακούει όλους τους ενδιαφερόμενους κατά τρόπο διαφανή, αποφεύγοντας συγκρούσεις συμφερόντων και τηρώντας τις αρχές των μη διακρίσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για την χάραξη των πολιτικών της και διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή προστασία του δημόσιου συμφέροντος», υπογραμμίζει ότι «η Επιτροπή Juncker έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας. Το άνοιγμα της διαδικασίας χάραξης πολιτικών μπορεί να καταστήσει την ΕΕ περισσότερο διαφανή και υπεύθυνη και διασφαλίζει επίσης ότι οι πολιτικές βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία και τις καθιστά αποτελεσματικότερες, γεγονός που συνιστά μια βασική πτυχή καλύτερης ρύθμισης».

Καταλήγοντας ο Ευρωπαίος Επίτροπος και απαντώντας για τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν για την ενίσχυση της διαφάνειας της δράσης των επιχειρηματικών λόμπι, τονίζει ότι «το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 προβλέπει μια πρόταση για ένα Μητρώο Διαφάνειας, που θα καλύπτει τους τρεις σημαντικότερους θεσμούς που συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Η υιοθέτηση του Μητρώου Διαφάνειας και του σχετικού Κώδικα Δεοντολογίας θα είναι συνεπώς υποχρεωτική για όλους όσοι προβαίνουν σε ενέργειες που έχουν ως στόχο να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και την εφαρμογή των πολιτικών».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006727/2015 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Έκθεση Διεθνούς Διαφάνειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια», σε πρόσφατη έκθεσή της, στην οποία αξιολογείται η διαφάνεια και αξιοπιστία των θεσμών της ΕΕ, προειδοποιεί ότι οι άτυπες διαδικασίες νομοθετικής συν-απόφασης (τρίλογος) μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής, καθώς επίσης και ο ρόλος των εταιρειών εκπροσώπησης ιδιωτικών συμφερόντων (λόμπι), που λειτουργούν στην ΕΕ, σε αυτές, δημιουργούν ένα θεσμικό πλαίσιο που ευνοεί την αδιαφάνεια, τη διαφθορά και την απάτη. Με δεδομένο ότι, μόνο στις Βρυξέλλες, λειτουργούν περίπου 30.000 εταιρείες λόμπι, με στόχο την προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών θέσεων κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και ψήφισης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ακόμα και σε τομείς πολιτικής, που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, την προστασία των καταναλωτών, τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, τη φορολόγηση πολυεθνικών, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς κρίνει τις προτάσεις της «Διεθνούς Διαφάνειας» και τι μέτρα σκοπεύει να πάρει, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα αδιαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
  1. Ποια νομοθετικά και άλλα μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή σχετικά με τον ουσιαστικό έλεγχο της δράσης των εταιρειών λόμπι στην ΕΕ;
  1. Θα έβλεπε θετικά μια πιθανή απαγόρευση της δράσης των εταιρειών λόμπι στις ευρωπαϊκές νομοθετικές διαδικασίες, για συγκεκριμένους, εξαιρετικά ευαίσθητους, τομείς πολιτικής;

E-006727/2015

Απάντηση του αντιπροέδρου Timmermans εξ ονόματος της Επιτροπής (7.7.2015)

 

  1. Η Επιτροπή Juncker έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας. Το άνοιγμα της διαδικασίας χάραξης πολιτικών μπορεί να καταστήσει την ΕΕ περισσότερο διαφανή και υπεύθυνη και διασφαλίζει επίσης ότι οι πολιτικές βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία και τις καθιστά αποτελεσματικότερες, γεγονός που συνιστά μια βασική πτυχή καλύτερης ρύθμισης. Από την 1η Δεκεμβρίου 2014 αποτελεί πάγια πολιτική της Επιτροπής όλες οι πληροφορίες για όλες τις συνεδριάσεις μεταξύ των Επιτρόπων, των μελών των γραφείων τους και των γενικών διευθυντών με οργανισμούς ή αυτοαπασχολούμενους για θέματα που αφορούν την χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών να δημοσιεύονται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν ποια συμφέροντα εκπροσωπούν οι διάφοροι εκπρόσωποι ενώπιον της Επιτροπής.
  1. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 προβλέπει μια πρόταση για ένα Μητρώο Διαφάνειας που θα καλύπτει τους τρεις σημαντικότερους θεσμούς που συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Η υιοθέτηση του Μητρώου Διαφάνειας και του σχετικού Κώδικα Δεοντολογίας θα είναι συνεπώς υποχρεωτική για όλους όσοι προβαίνουν σε ενέργειες που έχουν ως στόχο να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και την εφαρμογή των πολιτικών.
  1. Όχι. Η Επιτροπή πιστεύει ότι το να ακούει όλους τους ενδιαφερόμενους κατά τρόπο διαφανή, αποφεύγοντας συγκρούσεις συμφερόντων και τηρώντας τις αρχές των μη διακρίσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για την χάραξη των πολιτικών της και διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

 

Το Γραφείο ΤύπουΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ