ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

04/12/2015

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ
Τροπολογία – Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους»

Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του υπό λύση και εκκαθάριση νομικού προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία»

Α. Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται θέματα του προσωπικού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία», το οποίο πρόκειται να τεθεί σε λύση και εκκαθάριση στις 10 Δεκεμβρίου 2015. Συμπληρώνεται με τον τρόπο αυτό η παράγραφος 8 του άρθρου 56 του Νόμου 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4326/2015 (ΦΕΚ Α49/13.05.2015) και διασφαλίζεται η δυνατότητα μετάταξης του προσωπικού της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Άρθρο…..

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 4326/2015 (ΦΕΚ Α49/13.05.2015) απαλείφεται και στο τέλος της προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ειδικότερα για το υπό λύση και εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία» το πλεονάζον προσωπικό μετατάσσεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καθώς και σε Ο.Τ.Α. Α΄και Β’ βαθμού ανάλογα με τις υπηρεσιακές τους ανάγκες. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια. Το μετατασσόμενο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμολογικά και μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Το μετατασσόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά ή μετάταξή του. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση του παρόντος έως την κοινοποίηση της μετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που μετατάσσεται, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στους φορείς υποδοχής που καταβάλλουν και τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα αυτό. Με απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την κατάταξη των μετατασσόμενων υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης και αν δεν υπάρχουν κενές σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, αντίστοιχου ή συναφούς υφιστάμενου ή παρεμφερούς κλάδου και ειδικότητας, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και διάθεσης αυτών ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καθώς και σε Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού. Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων που αφορούν στη μετάταξη του προσωπικού του ΟΔΙΕ ΑΕ αρχίζουν να ισχύουν από 9.12.2015».

Αθήνα, 4 Δεκέμβρη 2015

Οι προτείνοντες βουλευτές

Πάντζας Γιώργος

Δριτσέλη Παναγιώτα

Αυλωνίτου Ελένη

Δέδες Γιάννης

Κωνσταντινέας Πέτρος

Πρατσόλης Αναστάσιος

Σκουρολιάκος Πάνος

Ψυχογιός Γιώργος
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ