ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

19/04/2016

Τροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξειςΘέμα: Τροποποίηση 1) διατάξεων του ν.1474/1984  που αφορούν το γεωτεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος (γεωτεε) και 2) διατάξεων του ν.4354/2015 (φεκ. α΄ 176) που αφορούν σε θέματα μισθολογίου γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων

 

Α. Αιτιολογική έκθεση

1. Με τις παρ. 1 και 2 της προτεινόμενης τροπολογίας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Συγκεκριμένα από τη διατύπωση της παρ. 14 του άρθρου 8 ν.1474/1984, όπως αυτή προστέθηκε με το ν. 2332/1995, προκύπτει ότι ο νομοθέτης δέχεται ότι οι σκοποί του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του ως άνω νόμου, μπορεί να υπηρετηθούν «ιδίως» με την ανάπτυξη της πληροφορικής, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση των μελών του Επιμελητηρίου ή και τρίτων και την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς. Ωστόσο, από την αρχική διατύπωση του σκοπού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο άρθρο 2 του ν.1474/1984, σε συνδυασμό με τη νεότερη νομοθετική επιλογή του ν.2332/1995 να προβλέψει τις ως άνω δραστηριότητες ως δράσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω της συμμετοχής του σε αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, γεννάται ερμηνευτικό ζήτημα εάν και κατά πόσο δύναται το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. νομίμως να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του ή και τρίτων για θέματα του πρωτογενή τομέα. Τούτο, ιδίως διότι δεν προβλέπεται στη ρύθμιση του άρθρου 13 του ν.1474/1984 μεταξύ των πόρων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η πραγματοποίηση εσόδων από την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, παρίσταται ανάγκη τροποποίησης του ν.1474/1984 στην κατεύθυνση αυτή.

  1. Με τις διατάξεις του ν.4354/2015 (ΦΕΚ. Α΄ 176) ρυθμίστηκε το μισθολογικό καθεστώς των Υπαλλήλων του Δημοσίου (άρθρα 7 έως 35). Με το άρθρο 21 του νόμου αυτού καθορίζονται οι αμοιβές των συλλογικών οργάνων. Ωστόσο στο εν λόγω άρθρο δεν υπάρχει η πρόβλεψη των ειδικών περιπτώσεων της παρ. 3 του ιδίου άρθρου του ν. 4024/2011, σύμφωνα με την οποία με ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζεται αποζημίωση ανά ώρα ή έλεγχο, με συνέπεια την αδυναμία καταβολής αποζημιώσεων ανά ώρα και έλεγχο για τους ελέγχους του ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3698/2008, οι οποίοι διενεργούνται εκτός κανονικού ωραρίου και κατά τις εξαιρέσιμες Κυριακές και αργίες και εισπράττονται γι’ αυτούς υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού πρόσθετα τέλη που καταβάλλουν οι ιδιώτες (αιτούντες) τον έλεγχο. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επαναφέρεται σε ισχύ το δικαίωμα αποζημίωσης ανά ώρα και έλεγχο στους Γεωτεχνικούς υπαλλήλους που διενεργούν αυτούς τους ελέγχους και απασχολούνται στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και στους υπαλλήλους ΟΤΑ Β΄ βαθμού (Περιφέρειες). Οι λόγοι αναγκαιότητας της ρύθμισης αυτής είναι οι εξής:

Α. Το αντικείμενο της εν λόγω κατηγορίας ελέγχων (παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006, ΦΕΚ 105 Α’, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 27 και 28 του ν. 3698/2008, ΦΕΚ 198 Α’ «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις») είναι η φυτοϋγειονομική επιθεώρηση και ο έλεγχος ποιότητας-καταλληλότητας φυτών και φυτικών προϊόντων-τροφίμων φυτικής προέλευσης καθώς και η κτηνιατρική υγειονομική επιθεώρηση και ο έλεγχος των ζώων και των ζωικών προϊόντων και ζωοτροφών.

Β. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τους αρμόδιους επιθεωρητές, ελεγκτές ή επόπτες γεωτεχνικούς, τόσο κατά τις εργάσιμες ημέρες και εντός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών όσο και εκτός κανονικού ωραρίου των εργασίμων ημερών αλλά και κατά τις εξαιρέσιμες, Κυριακές και αργίες.

Γ.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ΄αριθ. 264074/2009 (ΦΕΚ 607 Β’) «Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγρ. 1, του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105 Α’), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 3698/2008(ΦΕΚ 198 Α’) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 3698/2008», οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται στα σημεία εισόδου, εξόδου και εκτελωνισμού, στους χώρους που τελούν υπό τελωνειακό καθεστώς, στα σφαγεία, καθώς και σε κάθε άλλο χώρο που διενεργούνται έλεγχοι-επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενδοκοινοτικής διακίνησης, μετά από αίτηση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία της χώρας.

Δ. Για τους ελέγχους που διενεργούνται εκτός κανονικού ωραρίου και κατά τις εξαιρέσιμες Κυριακές και αργίες εισπράττονται υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού (ΚΑΕ 3536) πρόσθετα τέλη τα οποία καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες.

Το ανταποδοτικό τέλος (εδάφιο δ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3698/2008) ορίζεται για κάθε ώρα απασχόλησης του Επιθεωρητή, Ελεγκτή, Επόπτη, ανά ελεγχόμενη περίπτωση στο ένα τρίτο (1/3) της κανονικής και πλήρους ημερήσιας αποζημίωσης και προσαυξάνεται με τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής από τον τόπο της διαμονής ή την έδρα της Υπηρεσίας του, όπως αυτά υπολογίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Βάσει της  υποπαρ. Δ9, άρθρο 11, του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α, σελ. 972), η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινούμενου. Κατ’ επέκταση το ανωτέρω τέλος διαμορφώνεται σε δεκατρία και τριάντα τρία (13,33) ευρώ για κάθε ώρα απασχόλησης με συνέπεια την αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού με έναρξη ισχύος το έτος 2016 και για κάθε επόμενο έτος.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, α) οι έλεγχοι της εν λόγω κατηγορίας διενεργούνται εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες, όπως και κατά τις εξαιρέσιμες, τις Κυριακές και τις αργίες και β) τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής καλύπτονται από τα τέλη που καταβάλλουν οι ιδιώτες, δεν υφίστανται για τις εν λόγω μετακινήσεις - κατόπιν συνεννοήσεως με την Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής του ΓΛΚ, (πρώην Δ22)- οι περιορισμοί της έδρας του μετακινούμενου, όπως περιγράφονται στην παρ. 7 του άρθρου 1 της υποπαρ. Δ 9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, (ΦΕΚ Α, σελ. 968). Βάσει της παρ. 2, του άρθρου 2 της ίδιας υποπαραγράφου, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου οι μετακινήσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικά κονδύλια. Από τα τέλη αυτά μέρος τους αποδίδεται για την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα των Επιθεωρητών, ελεγκτών και εποπτών γεωτεχνικών που διενεργούν τις ως άνω επιθεωρήσεις. Είναι αυτονόητο ότι όλη η διακίνηση και το εμπόριο των νωπών  προϊόντων (οπωρολαχανικών, κρεάτων, ιχθύων κλπ.) σχετίζεται άμεσα με τους ανωτέρω ελέγχους χωρίς τους οποίους δεν είναι δυνατή η διακίνηση αυτών των προϊόντων.

Συνολικά, στο έργο των ανωτέρω ελέγχων απασχολούνται περίπου 300 υπάλληλοι των κλάδων Γεωπονικού και Κτηνιατρικού και από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής προκύπτει δαπάνη για κάθε έτος ύψους 441.149 Ευρώ και βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Φορέας 29-110 Κ.Α.Ε. 0567 κατ΄ αντιστοιχία των εσόδων που εισπράττονται  στον Κ.Α.Ε. 3536.

Για τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί το 2015 έχουν εισπραχθεί ποσά άνω των 483.010 €.

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι το σύστημα των επίσημων ελέγχων εκτός κανονικού ωραρίου δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και χρηματοδοτείται πλήρως από τους ιδιώτες που κάνουν χρήση των ελέγχων.

Παράλληλα σε περίπτωση κατάργησης της αμοιβής για τους ελέγχους που διενεργούνται πέραν του κανονικού ωραρίου είναι βεβαία η διακοπή της ελεγκτικής διαδικασίας από μέρους των γεωτεχνικών με ανυπολόγιστες ζημιές για την εθνική οικονομία (καθυστέρηση ή αναστολή εξαγωγών και σημαντικά προβλήματα στην τροφοδοσία της Αγοράς). Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται επιβεβλημένη η θεσμοθέτηση της προτεινόμενης ρύθμισης της παραγράφου 3.

 

Β. Τροπολογία-Προσθήκη

Άρθρο ……

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 1474/1984 (Α΄ 128), μετά την περίπτωση θ΄ προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:   «ι) Το ΓΕΩΤΕΕ, μπορεί είτε αυτοτελώς είτε συνάπτοντας προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να παρέχει τη συνδρομή και υπηρεσίες του σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, ιδιώτες και μέλη του, για την επίλυση ζητημάτων του αντικειμένου του και προώθηση του σκοπού του, μέσω μελετών, γνωμοδοτήσεων και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων και να παρέχει τη συνδρομή του σε εκπαιδευτικούς φορείς για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης, μεταπτυχιακών προγραμμάτων και λοιπών προγραμμάτων, έναντι αμοιβής, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤΕΕ. Επιπλέον μπορεί να υλοποιεί και να συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς. Τα προκύπτοντα έσοδα κατατίθενται σε διακεκριμένο κωδικό εσόδων του ΓΕΩΤΕΕ και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη των νομοθετημένων σκοπών του, όπως αυτοί καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Για την αποτελεσματικότερη παροχή των ως άνω υπηρεσιών του, το ΓΕΩΤΕΕ μπορεί να συστήνει αμειβόμενες επιτροπές.»2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 1474/1984,  μετά την περίπτωση η΄ προστίθενται νέες περιπτώσεις θ΄ και ι΄ ως εξής:«θ) Έσοδα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης προς οργανισμούς, επιχειρήσεις, ιδιώτες και μέλη του ΓΕΩΤΕΕ.ι) Έσοδα από την υλοποίηση και συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς». 

  1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής :

«8. Για τους ελέγχους της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198) οι οποίοι διενεργούνται εκτός ωραρίου και κατά τις εξαιρέσιμες Κυριακές και αργίες στα σημεία εισόδου, εξόδου και εκτελωνισμού, στους χώρους που τελούν υπό τελωνειακό καθεστώς, στα σφαγεία, καθώς και σε κάθε άλλο χώρο που διενεργούνται έλεγχοι-επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενδοκοινοτικής διακίνησης, μετά από αίτηση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και εισπράττονται ανταποδοτικά τέλη καθορίζεται αποζημίωση για τους ελεγκτές με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2016

 

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

 

Αραχωβίτης Σταύρος

 

Παπανάτσιου Αικατερίνη

 

Παπαδόπουλος Νικόλαος

 

Βράντζα Παναγιώτα

 

Τελιγιορίδου Ολυμπία

 

Φάμελλος ΣωκράτηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ