ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

22/07/2016

Ο Νικόλαος Παπαδόπουλος για τη ρύθμιση θεμάτων εκμίσθωσης υπολοίπου λατομικών χώρων σε καθορισμένες λατομικές περιοχέςΤροπολογία- Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις».

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται θέματα εκμισθώσεως των τμημάτων ενιαίων χωροθετηθέντων λατομικών χώρων εντός λατομικών περιοχών, στους οποίους ευρίσκονται ήδη εγκατεστημένα και λειτουργούν λατομεία αδρανών υλικών, με γνώμονα την ανάπτυξη ορθολογικών εκμεταλλεύσεων, την πληρέστερη αξιοποίηση των περικλεισμένων αποθεμάτων και την πραγματοποίηση της ενδεδειγμένης αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος.

Με το υφιστάμενο καθεστώς αδειοδότησης των λατομείων αδρανών υλικών (Ν. 1428/1984 και Ν.2115/1993) στην περίπτωση λατομείων που εντάχθηκαν σε λατομικές περιοχές και αδειοδοτήθηκαν μόνο για τμήμα του ενιαίου χωροθετηθέντος λατομικού χώρου, οι υπολειπόμενες εκτάσεις των λατομικών χώρων παραμένουν ανεκμετάλλευτες, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα μίσθωσης σε άλλον εκμεταλλευτή (άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.1428/84). Το γεγονός αυτό περιορίζει σοβαρά την αποτελεσματική και ορθολογική ανάπτυξη της εκμετάλλευσης των καθορισμένων λατομικών περιοχών, με παρεπόμενο αντίκτυπο και στα δημόσια έσοδα ως επακόλουθο της αδυναμίας μίσθωσής τους και βεβαίωσης πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων υπέρ του δημοσίου.

Το άρθρο 7 παρ. 2 (β) του Ν.2837/2000 επιλύει το ανωτέρω ζήτημα μερικώς μόνο, αποκλείοντας τη δυνατότητα μίσθωσης των υπολειπόμενων εκτάσεων σε λατομεία με άδεια εκμεταλλεύσεως ή σύναψη μίσθωσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν.2115/93. Με την παρούσα διάταξη –και ενόψει της αναμενόμενης συνολικής και ενιαίας ρύθμισης του ζητήματος καθορισμού λατομικών περιοχών και ενιαίων λατομικών χώρων, η οποία επίκειται με το υπό επεξεργασία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχέδιο κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της λατομικής νομοθεσίας, επιλύεται το ανωτέρω ζήτημα σε κάθε περίπτωση και δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης, και στα υπόλοιπα τμήματα, είτε δημόσια είτε δημοτικά, για χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια μίσθωσης του ήδη μισθωμένου τμήματος,  με παράλληλη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο …

 

Σε περιπτώσεις λατομείων που εντάχθηκαν σε λατομικές περιοχές πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και αδειοδοτήθηκαν μόνο για τμήμα του ενιαίου χωροθετηθέντος λατομικού χώρου, η εκμίσθωση του υπολοίπου τμήματος του ίδιου χωροθετηθέντος χώρου στους εκμεταλλευτές των λατομείων αυτών γίνεται ως εξής:

α. Με απ' ευθείας σύμβαση προκειμένου για δημόσιες εκτάσεις, οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης και διαχείρισης των οποίων ρυθμίζεται με την  ΥΑ  Δ10/Φ/68/οικ.30842/7-12-93 (ΦΕΚ 917/Β) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την ΥΑ  Δ10/Β/Φ68/οικ.17611/2000 (ΦΕΚ 1545/Β).

β. Προκειμένου για δημοτικές εκτάσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και τ.ΥΒΕΤ υπ’ αρ. 19690/19.04.1995 (ΦΕΚ 402/Β) όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. Κοινή Υπ. Απόφαση 19661/06.06.2001 (ΦΕΚ 775/Β)

γ. Η διάρκεια της μίσθωσης και της άδειας εκμετάλλευσης των λατομείων των ως περιπτώσεων  α και  β δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτήν του υφισταμένου ήδη αδειοδοτηθέντος λατομείου και, για τις τυχόν παρατάσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016

 

Ο προτείνων Βουλευτής

Παπαδόπουλος ΝικόλαοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ