ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

27/07/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την παράταση συγχώνευσης των ΦΟΔΣΑ στον περιφερειακό ΦΟΔΣΑΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ.

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 1 περ. α΄ του άρθρου 16 του ν. 4071/2012, εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας πλην της Αττικής και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του οικείου άρθρου, καθώς και του άρθρου 14 του ιδίου νόμου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ ως ΝΠΔΔ, στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας. Σε διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, οι σύνδεσμοι, που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρίες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ συγχωνεύονται υποχρεωτικά στον περιφερειακό σύνδεσμο. Η προβλεπόμενη προθεσμία στην ανωτέρω διάταξη, παρατάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4147/2013 μέχρι 31.12.2013, με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4257/2014 μέχρι 31.12.2015  και με τις διατάξεις του άρθρου 8 της π.ν.π  30/12/2015  (Α΄ 184)  μέχρι 31.5.2016.

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 16 του ν.4071/2012 διαδικασία συγχώνευσης σε όλες τις Περιφέρειες και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση των απορριμμάτων από τους υπάρχοντες ΦΟΔΣΑ, κρίθηκε αναγκαία η εκ νέου παράταση της προθεσμίας συγχώνευσης μέχρι 15.08.2016.

Β. ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 

Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.10.2016. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 16.8.2016.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Βαγιωνάκη Ευαγγελία

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ