ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

25/10/2016

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών ΑσφάλειαςΠρος τους κ.κ. Υπουργούς:

- Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων

 

            Το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ), ρυθμίστηκε αρχικά με τις διατάξεις του ν. 2518/1997, οι οποίες στη συνέχεια συμπληρώθηκαν με τους ν. 2622/1998, 2801/2000, 3103/2003 και 3206/2003. Επιπλέον, ο ν. 3707/2008 αφορούσε τις δραστηριότητες που έχουν δικαίωμα να ασκούν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και τα θέματα εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας τους και του προσωπικού που απασχολούν.

            Τόσο όμως με τις αρχικές ρυθμίσεις του ν. 2518/1997, όσο και με τις ισχύουσες σήμερα τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 3707/2008, καθώς και με τις εκδοθείσες ΚΥΑ, εμφανίστηκαν και διαιωνίζονται αρκετά προβλήματα στις επιχειρήσεις του κλάδου, στους ίδιους τους επιχειρηματίες, αλλά και στους εργαζόμενους, οι οποίοι ήδη απασχολούνται, ή προτίθενται να απασχοληθούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

             Στο χώρο των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια τεχνικοί και επαγγελματίες, οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να εκδώσουν άδειες εργασίας, ή να ανανεώσουν αυτές που κατείχαν, εφόσον δεν διέθεταν έναν από τους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης που αναφέρονται στην 4892/1/76-γ΄/2010 ΚΥΑ, η οποία προσδιόρισε τα τυπικά προσόντα για την έκδοση των αδειών εργασίας του άρθρου 3 § 3 του ν. 2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008.

            Οι τεχνικοί αυτοί αν και απασχολούνται επί σειρά ετών και διαθέτουν πολυετή εμπειρία, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν την ανανέωση της άδειας εργασίας τους μετά την 5ετή προθεσμία που τέθηκε με το άρθρο 9 § 1 του ν. 3707/2008 και την 6μηνη παράταση που δόθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4213/2013 και με τον τρόπο αυτό μετά τις 9.6.2014 βρίσκονται «στον αέρα».

            Πρακτικά αυτό συμβαίνει επειδή για τους συγκεκριμένους τεχνικούς και επαγγελματίες δεν είναι εφικτή η απόκτηση ενός από τους προβλεπόμενους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης, επειδή οι ίδιοι είναι κατά τεκμήριο εργαζόμενοι, επαγγελματίες και οικογενειάρχες, οι οποίοι δεν έχουν τα χρονικά περιθώρια και τις οικονομικές δυνατότητες που απαιτούνται για την φοίτησή τους σε σχολές 2ετούς ή 3ετούς φοίτησης, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να οδηγούνται σε βίαιη έξοδο από το επάγγελμα, ενώ οι επιχειρήσεις στις οποίες είτε προσέφεραν τις υπηρεσίες τους ως μισθωτοί, είτε οι ίδιοι λειτουργούσαν ως αυτοαπασχολούμενοι, να στερούνται των υπηρεσιών έμπειρου και εκπαιδευμένου προσωπικού.

            Ο Σύνδεσμος Κρητικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας  (Σ.Κ.Ε.Α.), ο οποίος εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης, έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις ρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου, η οποία θα έχει μεταβατικό χαρακτήρα, ώστε να επέλθει άμβλυνση στις αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου, οι οποίες θέτουν ουσιαστικά εκτός επαγγέλματος ικανά στελέχη και τεχνικούς, οι οποίοι για σειρά ετών απασχολούνταν νόμιμα σε επιχειρήσεις ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2518/97 όπως ισχύει σήμερα, προτείνει να προστεθεί: «Τεχνικοί, κάτοχοι άδειας εργασίας Β΄ Κατηγορίας, εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ, έχοντες προϋπηρεσία πέντε (5) ετών κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, η οποία αποδεικνύεται νόμιμα, δύνανται να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν την άδεια εργασίας που κατέχουν, χωρίς υποχρέωση να υποβάλουν τον τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως προβλέφθηκε με νεώτερες διατάξεις».

            Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 § 1 ι΄ ση ι΄ σε συνδυασμό με άρθρο 3 § 3 εδ. α΄ του ν. 2518/1997, για την παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού, απαιτείται η κατοχή  άδειας εργασίας Β΄ Κατηγορίας. Ωστόσο, λόγω του ότι η εμπλοκή του προσωπικού αυτού περιορίζεται μόνο στην ανάγνωση, έλεγχο και διαχείριση των εισερχομένων σημάτων συναγερμού, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε παραπέρα τεχνική γνώση ή παρέμβαση, δεν συντρέχει λόγος που να δικαιολογεί τη ρύθμιση αυτή και κατά συνέπεια επιβάλλεται όπως το προσωπικό αυτό που παρέχει αμιγώς υπηρεσίες εκμετάλλευσης κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού, να μεταφερθεί από την υποχρέωση κατοχής άδειας εργασίας Β΄ Κατηγορίας στην Α΄ Κατηγορία.

            Η εκπόνηση μιας μελέτης, ο τύπος και η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού, τα σχεδιαγράμματα, κ.λ.π. εκτελούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Η διαχείριση όμως του κέντρου λήψης, στις εξελιγμένες και αυτοματοποιημένες μορφές που κυκλοφορούν στην αγορά, είναι μια τυποποιημένη απασχόληση που η εκτέλεσή της δεν προϋποθέτει την εξειδικευμένη γνώση του τεχνικού. Κατά συνέπεια η άδεια εργασίας Α΄ Κατηγορίας είναι επαρκής για να διασφαλίσει την ορθή λήψη, έλεγχο και διαβίβαση των σημάτων συναγερμού.

            Κατά συνέπεια η περ. ι΄ του άρθρου 1 § 1 μπορεί να απαλειφθεί από το άρθρο 3 § 1 α΄ και να προστεθεί στο τέλος του άρθρου 3 § 2 του ν. 2518/1997.

            Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2518/97 όπως ισχύει, προβλέπεται ότι: «Προσωπικό ασφαλείας για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου νοείται το προσωπικό στο οποίο ανατίθεται η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω δραστηριότητες ή παρέχει οποιαδήποτε άλλη εργασία υποστήριξης των δραστηριοτήτων αυτών».

            Λαμβάνοντας υπόψη ότι εντός των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας πλέον των τεχνικών και των εμπεπιστευμένων προσώπων είναι δυνατόν να απασχολούνται και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι όμως ουδεμία σχέση έχουν με σχεδιασμό, εκπόνηση ή εκτέλεση συστημάτων ασφαλείας (π.χ. υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, κ.λ.π.), μια τέτοια ευρύτατη και γενικόλογη διατύπωση είναι δυνατό να δημιουργήσει παρερμηνείες όσον αφορά τις ιδιότητες που περιλαμβάνει ο όρος «προσωπικό ασφαλείας» και τον κίνδυνο επιβολής άδικων κυρώσεων εναντίον των υπευθύνων των επιχειρήσεων αυτών.

            Κάθε παρανόηση σχετικά με τον προσδιορισμό του όρου «προσωπικό ασφαλείας» θα μπορούσε να αποφευχθεί με μια ερμηνευτική εγκύκλιο του αρμόδιου Υπουργού σχετικά με το θέμα.

Επειδή όλες οι παραπάνω επισημάνσεις απασχολούν πλήθος επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις ΙΕΠΥΑ στο σύνολο της επικράτειας.

Επειδή οι 3 παραπάνω προτάσεις θα πρέπει να εξεταστούν και αξιολογηθούν από τα αρμόδια Υπουργεία.

 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Έχουν μέχρι σήμερα εξετάσει τις παραπάνω τροποποιήσεις του σημερινού νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας;

2. Αν έχουν εξεταστεί, σε ποιες ενέργειες θα προβούν σχετικά με τις παραπάνω προτάσεις-τροποποιήσεις; 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Βαρδάκης Σωκράτης

Μιχελογιαννάκης ΙωάννηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ