ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/12/2018

Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη για την ασφάλεια τροφίμων στην ΕΕ

Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη για την ασφάλεια τροφίμων στην ΕΕΓενικό σχέδιο, το οποίο πρέπει να εγκριθεί εντός δύο ετών - Εργαλεία και μηχανισμοί για την ενημέρωση των πολιτών – Συμμετοχή ενδιαφερομένων και κοινού στην αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων

Δημ. Παπαδημούλης: Η ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία των πολιτών

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του Επιτρόπου της, Βιτένις Αντρουκάιτις, αρμόδιου για θέματα Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διασφάλιση της δημόσιας Υγείας.

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Αντρουκάιτις προαναγγέλλει την “ανάπτυξη γενικού σχεδίου για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο (σ.σ. στην αλυσίδα τροφίμων της ΕΕ), όπου θα προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, τα βασικά εργαλεία και οι δίαυλοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, και θα καθορίζονται κατάλληλοι μηχανισμοί για την ενίσχυση της συνοχής της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο και για τη διασφάλιση της διεξαγωγής ανοικτού διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών”.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το γενικό σχέδιο πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή εντός δύο ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 2018/008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η αναθεώρηση του οποίου ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης είχε επισημάνει τις “ανησυχίες των πολιτών για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων” που “τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί δραματικά”, καθώς “η έλλειψη διαφάνειας και η μη δημοσιοποίηση των επιστημονικών στοιχείων έχουν δημιουργήσει έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις αρμόδιες αρχές”.

Στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, περί ενίσχυσης της διαφάνειας και συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες αξιολόγησης, που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων, ο Επίτροπος απαντά σταχυολογώντας τα εξής: “Όλες οι μελέτες και οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την αξιολόγηση των κινδύνων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του ιστοτόπου της EFSA”, “προβλέπονται δράσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και του κοινού σε πρώιμο στάδιο στη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η EFSA έχει πρόσβαση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος συναφών επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων”, “προβλέπονται δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τις υποβληθείσες μελέτες και (στην περίπτωση των ανανεώσεων εγκρίσεων) όσον αφορά τις προγραμματισμένες μελέτες στο πλαίσιο των αιτήσεων για τη χορήγηση έγκρισης δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα”.

 

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Ασφάλεια τροφίμων στην ΕΕ

Οι ανησυχίες των πολιτών για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί δραματικά. Η έλλειψη διαφάνειας και η μη δημοσιοποίηση των επιστημονικών στοιχείων έχουν δημιουργήσει έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις αρμόδιες αρχές. Η ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθότι πρέπει να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία των πολιτών. Ο κανονισμός αριθ. 2018/008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την γενική αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, είναι αρκετά φιλόδοξος και προσπαθεί να λύσει μια σειρά ζητημάτων, όπως είναι η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών έγκρισης, η συνεχής ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους και η συνεχής δημοσιοποίηση όλων των επιστημονικών ευρημάτων, ωστόσο υπάρχουν σημεία που είναι ασαφή και πρέπει να διευκρινιστούν.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

1) Μέσω ποιων μηχανισμών θα ενημερώνονται οι πολίτες για πιθανούς κινδύνους στα τρόφιμα και πώς θα συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης αυτών των κινδύνων;

2) Μέσω ποιας διαδικασίας θα δημοσιεύονται όλα τα επιστημονικά στοιχεία στο ευρύ κοινό και ύστερα από ποιο χρονικό διάστημα;

 

Aπάντηση του κ. Andriukaitis

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(7.12.2018)

 

Τον Απρίλιο του 2018 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για στοχευμένη αναθεώρηση του γενικού κανονισμού που αποτελεί τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα[1] και οκτώ άλλων τομεακών πράξεων σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων από την ΕΕ[2].

Βασικό στοιχείο της πρότασης είναι η ανάπτυξη γενικού σχεδίου για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο, όπου θα προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, τα βασικά εργαλεία και οι δίαυλοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, και θα καθορίζονται κατάλληλοι μηχανισμοί για την ενίσχυση της συνοχής της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο και για τη διασφάλιση της διεξαγωγής ανοικτού διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Το γενικό σχέδιο πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή εντός δύο ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού.

Επιπλέον, όλες οι μελέτες και οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την αξιολόγηση των κινδύνων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του ιστοτόπου της EFSA. Αυτό θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναζήτησης, τηλεφόρτωσης και εκτύπωσής τους σε πολύ πρώιμο στάδιο της διαδικασίας, εξαιρουμένων των πληροφοριών για τις οποίες αιτιολογείται δεόντως το αίτημα εμπιστευτικότητας.

Η πρόταση προβλέπει, επίσης, δράσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και του κοινού σε πρώιμο στάδιο στη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η EFSA έχει πρόσβαση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος συναφών επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπονται δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τις υποβληθείσες μελέτες και (στην περίπτωση των ανανεώσεων εγκρίσεων) όσον αφορά τις προγραμματισμένες μελέτες στο πλαίσιο των αιτήσεων για τη χορήγηση έγκρισης δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα.

 

[1] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων, ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

 

[2] Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 [σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], της οδηγίας 2001/18/ΕΚ [για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 [για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 [για τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 [για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 [σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 [για την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα] και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 [σχετικά με τα νέα τρόφιμα], COM/2018/0179 final - 2018/088 (COD).Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ