ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/09/2019

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την επιβολή υπέρογκου προστίμου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο « Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος»ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Επιβολή υπέρογκου προστίμου στον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ψιλής Άμμου Σαλαμίνος « Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος»

Σημαντικότατο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ψιλής Άμμου Σαλαμίνος « Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος», από την επιβολή μεγάλου προστίμου από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, για αυθαίρετη χρήση αιγιαλού. Από την μελέτη των σχετικών εγγράφων του Συλλόγου, προκύπτει ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε εσφαλμένα αφού ο Σύλλογος χρησιμοποιεί χώρο που παραχωρήθηκε (από τη δεκαετία του ΄80), συντηρήθηκε, επισκευάστηκε, ανακαινίστηκε και ενισχύθηκε με εγκαταστάσεις παιδικής χαράς, ηλεκτροδότησης κλπ. από τον Δήμο Σαλαμίνας.

Όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, παρά τις δικαστικές εξελίξεις του θέματος (που τον δικαιώνουν ως προς το ύψος του προστίμου), οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν προχωρούν σε επίλυση του θέματος.

Συγκεκριμένα με την με αρ. 663/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων), αφού έγινε δεκτή η από 26-7-2015 αίτηση του Συλλόγου, έχει ανασταλεί η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης, που επισπεύσθηκε σε βάρος του και της νόμιμης εκπροσώπου του, με την με αρ. 3377/6-6-2017 πράξη ταμειακής βεβαίωσης της Ε΄Δ.Ο.Υ. Πειραιώς, που εμπεριέχεται στην με αρ. 2395/7-6-2017 ατομική ειδοποίηση χρεών, ποσού 34.125,42 ευρώ, της ίδιας Δ.Ο.Υ., καθώς και του με αρ. 29/2017 χρηματικού καταλόγου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 26-7-2017 ασκηθείσας ανακοπής, με αριθμ. καταθ. 8461/4160/2017, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. Το Δικαστήριο, με την παραπάνω 663/2018 απόφασή του, προβαίνει στην εξής κρίση: «… πράγματι το πρώτο των καθ΄ ων Ελληνικό Δημόσιο, κατά παρέκκλιση των αρχών της καλής πίστης και των αρχών της χρηστής διοίκησης, ενώ γνώριζε ότι μετά την επίδοση σ΄ αυτό της απόφασης που εκδόθηκε επί του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και καθορισμού αποζημίωσης από αυθαίρετη χρήση αιγιαλού, ότι το ανωτέρω πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, που είχε εκδοθεί για έκταση 556 τ.μ., παρά ταύτα (και ενώ μάλιστα είχε προηγηθεί από τον αιτούντα κοινοποίηση αιτήσεως, με την οποία ζητείτο η έκδοση νέου πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, κατόπιν επαναπροσδιορισμού αυτής, με βάση όχι την έκταση των 556 τ.μ., ως είχε αρχικώς και πριν την ακύρωση του προσβαλλομένου πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής υπολογισθεί, αλλά την αντίστοιχη που δέχθηκε η προαναφερόμενη απόφαση) προχώρησε στην έκδοση της υπ΄αριθμ. 3377/6-6-2017 πράξης ταμειακής βεβαίωσης…….επισπεύδοντας εκτέλεση, σε βάρος του αιτούντος, για την είσπραξη του ως άνω ποσού, όλως καταχρηστικά, ένεκα και της, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ελλείψεως αντίστοιχης νόμιμης αιτίας, δοθέντος ότι η επιφάνεια της εκ του αιτούντος καταληφθείσας δημόσιας έκτασης κρίθηκε τελεσίδικα, διά της υπ΄ αριθμ. 78/2017 αποφάσεως του ως άνω δικαστηρίου ότι ανέρχεται σε 23 (11.50 + 11.50) τ.μ. και όχι σε 556 τ.μ., που αποτέλεσαν και την βάση υπολογισμού της σχετικής αποζημίωσης στο ανωτέρω πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης….».

Σημειωτέον ότι με την με αρ. 78/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πειραιά απορρίφθηκε μεν η ανακοπή του παραπάνω Σωματείου κατά το σκέλος της με το οποίο επιδίωκε την ακύρωση του πρωτοκόλλου αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση, ποσού 34.125,42 ευρώ, για τυπικό λόγο (μη προσκόμιση του προβλεπόμενου παραβόλου και μη καταβολή του σχετικού ποσού, περίπου 7.000 ευρώ, εξ αιτίας οικονομικής αδυναμίας του Σωματείου και της ευθυνόμενης εξ ολοκλήρου Προέδρου του), όμως με την ίδια απόφαση, η οποία είναι τελεσίδικη, έγινε εν μέρει δεκτή η ανακοπή κατά το δεύτερο σκέλος της και μεταρρυθμίστηκε το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, δηλαδή κρίθηκε τελεσίδικα ότι η παρανόμως καταληφθείσα έκταση του Δημοσίου είναι επιφανείας 23 τ.μ. και όχι 556 τ.μ. Έτσι, λόγω τελεσιδικίας της παραπάνω απόφασης, συνεπάγεται ότι έπρεπε να βεβαιωθεί ταμειακά ποσό κατά πολύ μικρότερο του ποσού των 34.125,42 ευρώ, με βάση το οποίο επισπεύσθηκε η αναγκαστική εκτέλεση, και συγκεκριμένα, ποσό περίπου 1.300 ευρώ.
Συνεπώς, με τα ανωτέρω δεδομένα, στην προκειμένη περίπτωση τίθεται ζήτημα
μη συμμόρφωσης της διοίκησης προς το σκεπτικό και διατακτικό της με αρ. 78/2017 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Η υποχρέωση, όμως, συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις συνιστά θεμελιώδη πτυχή και έκφραση της αρχής του κράτους δικαίου και αποτελεί Συνταγματική επιταγή (άρθρο 95, παρ. 5 του Συντάγματος): «η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση δε αυτή γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο όπως νόμος ορίζει….», δηλαδή η Διοίκηση, σε κάθε περίπτωση, οφείλει να απέχει από την πραγματοποίηση ενεργειών αντίθετων στην δικαστική απόφαση ή να προβαίνει σε θετικές ενέργειες σύμφωνα με το διατακτικό και σκεπτικό της απόφασης.


Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1. Η αρμόδια Υπηρεσία, συμμορφώθηκε προς το διατακτικό της παραπάνω τελεσίδικης απόφασης (η οποία δέχεται πανηγυρικά ότι το Ελληνικό Δημόσιο κατά παρέκκλιση των αρχών της καλής πίστης και των αρχών της χρηστής διοίκησης επίσπευσε εκτέλεση εις βάρος του Σωματείου όλως καταχρηστικά και χωρίς νόμιμη αιτία) και μεταρρύθμισε το σχετικό πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης;

2. Εάν όχι, ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους δεν προέβη στις προβλεπόμενες από το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος ενέργειες.

3. Με ποιο τρόπο σχεδιάζει το Υπουργείο να αντιμετωπίσει το όλο θέμα ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αλεξιάδης Τρύφων

Δρίτσας Θεόδωρος

Κασιμάτη Νίνα

Ραγκούσης ΓιάννηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ